Mimarlık

YETERLİLİKLER
Mimarlık1-Yerel ve küresel değerler, planlama stratejileri, kültürel, ekonomik-politik ilişkiler düzeyinde farkındalık geliştirme ve anlama 2-Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerisi: Soyut düşünebilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, sorun çözme, karar verme gibi üst düzey zihinsel ve sezgisel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme kullanabilme3-Teknik tasarım süreçleri ve yaşam güvenliği, taşıyıcı sistemler, yapı fiziği ve çevresel sistemler, bina kabuğu sistemleri gibi bina servis sistemleri ile yapı malzemeleri ve uygulamalarının temel ilkelerini anlama ve bina hizmet sistemleri hakkındaki bilgilerin tasarım sürecinde bir bütüne dönüştürülmesi konusunda farkındalık ve tasarlama becerisi 4-Tasarım becerisi: Bir düşünceyi geniş kapsamlı programı olan bir mimari problem üzerinden strüktür, malzeme ilişkisi ve fiziksel çevre sistemleriyle birlikte detaylı olarak tasarlayabilme ve ifade edebilme5-Takım çalışması ve liderlik becerisi: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak birlikte çalışma yapabilme.6-Kültür, sanat, bilim, toplum, çevre, teknoloji vb. alanların mimarlık ile ilişkisini sorgulama ve yeniden düşünme ve mimarlık konularına dair genel bilgi sahibi olma: Mimari tasarım, mimarlık tarihi ve kuramları, yapı malzemeleri ve teknolojileri, yapı sistemleri ve inşası, proje yönetimi, maliyet unsurları ve inşaat mevzuatı, restorasyon ve koruma, peyzaj ve kentsel tasarım alanlarında toplumsal, kültürel, sanatsal oluşumlara ilişkin kuramları anlama7-Kültürel Farklılık: Farklı kültürleri ve bireyleri karakterize eden farklı gereksinimleri, değerleri ve davranış normlarını, fiziksel yetenekleri, toplumsal ve mekansal örüntüleri ve bu farklılığın mimarın sorumlulukları ve toplumsal rolleri üzerindeki çıkarımlarını anlama 8-İşveren, toplum, kamu yararı, yasal sınırlamalar konusunda etik sorumluluk ve eleştirel bir tavır geliştirebilme becerisi9-İletişim ve ifade becerisi: Çeşitli tekniklerle kavramsallaştırma, tasarlama ve ifade edebilme becerisi (el çizimleri, bilgisayar teknolojileri, fiziksel üretim, vb.) 10-Etkin okuma, yazma ve konuşma becerisi: Kuramsal çalışmaları yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme11-Estetik duyarlılık ve etik sorumluluk alanına ilişkin bilgi ve farkındalık geliştirme becerisi12-Doğal ve yapılı çevrenin kültürel miras ve ekoloji bağlamında dengeli ve sürdürülebilir bir yaklaşımla ele alma becerisi13-Doğal ve kültürel çevrede farkındalık ve algılama yeteneği: İnsan davranışları ve kültürel farklılıkların fiziksel çevre ile arasındaki etkileşimi anlama ve tasarım sürecinde değerlendirme 14-Disiplinlerarası kuramsal etkileşimi kavrayabilme becerisi15-Disiplinler arası çalışmalarda bilgi üretimine yönelik taktik ve tasarlama stratejileri geliştirebilen, girişimci, risk alabilme becerisi16-Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde araştırma yöntemlerini anlama, ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve uygulayabilme